• ראשי
 • נהלים ודרישות במהלך הלימודים

  1. הנהלים בחוג הינם בנוסף לתמצית הוראות האוניברסיטה ונהליה (קישור)
  2. חובת קורס בשפה האנגלית: החל משנת הלימודים תשע"ט נדרשים תלמידי התואר הראשון בכל חוגי הלימוד באוניברסיטה ללמוד קורס אקדמי אחד בשפה האנגלית. תלמיד במסלול דו-חוגי יוכל לבחור באיזו תכנית לימודים ללמוד את הקורס. כל המטלות בקורס הינן בשפה האנגלית. היקף הקורס 2 ש"ס לפחות. תלמיד לא יוכל לסיים את לימודיו ללא סיום מטלה זו בהצלחה. הקורס המוצע השנה מטעם החוג, מופיע בפירוט הקורסים.
  3.  התנגשויות של מבחנים: לפני ההרשמה לקורסים יש לבדוק שתאריכי המבחנים בקורסי הבחירה אינם מתנגשים עם מבחנים בקורסים אחרים שאליהם הם מבקשים להירשם (גם בחוג הנוסף).
  4. ערעור על בחינה: סטודנט המבקש לערער על בחינה יכול לעשות זאת עד 5 ימים מיום פרסום הציונים דרך המידע אישי לתלמיד.
  5. מועדים מיוחדים:
   • זכאות למועד מיוחד

    • בכדי להיות זכאי למועד מיוחד על הסטודנט לגשת לאחד מהמועדים שנקבעו (א' או ב').
    • ניתן להגיש בקשה למועד מיוחד רק לאחר שהתקיים מועד ב' באותו קורס.
    • סטודנטים אשר יוצאים לחפירה לימודית או להכשרת שדה (מסלול ארכיאולוג חופר) זכאים למועד נוסף במידה ונגשו לאחד המועדים הקיימים).
    • במידה וסטודנט לא ניגש לשני המועדים הקבועים עליו להגיש בקשה מנומקת (המסבירה את ההיעדרות משני המועדים) על מנת להיות זכאי למועד מיוחד.
    • במסלול דו חוגי, במידה והמועד הקבוע (א' או ב') נופל על בחינה בקורס חובה (בלבד), הסטודנט יהיה להגיש בקשה למועד מיוחד (שוב, רק אם נגשתם למועד א' או ב'.
   • איך ומתי מבקשים מועד מיוחד
    • מיום פרסום הציונים לבחינה יש לסטודנט שבוע בלבד לבקש מועד מיוחד. בקשות שיוגשו לאחר מכן לא יתקבלו.
    • ות למועדים מיוחדים בחוג הנוסף יעשו מולם ישירות.
    • אין לבקש מועדים מיוחדים לבחינות עוד לא התקיימו
    • אירועים מיוחד: סטודנטים שנעדרו ממועדים עקב אירועים מיוחדים כגון לידה, מילואים, אבל וכדומה זכאים למועדים מיוחדים לפי נהלי האוניברסיטה 
      
  6. אורכות בהגשת עבודות:
   • בקשת אורכות לעבודות יתקבלו עד שבוע לפני מועד ההגשה שנקבע
   • סטודנט שהשתתף באופן מלא בחפירה לימודית יהיה זכאי גם לקבלת ארכה בהגשת עבודות סמינריוניות. בכפוף לאישור ראש החוג ולאישור ועדת ההוראה הפקולטטית.
  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive