מבנה תכנית הלימודים

תכנית הלימודים המומלצת במסלול הדו-חוגי המובנה "מדעי המחשב-בלשנות" מפורטת להלן. סך הכל 62 ש"ס בבלשנות ו-80 ש"ס במדעי המחשב. לפרטים נוספים, אנא עיינו בידיעון.

שנה א' סמסטר א'

  יום א' יום ב' יום ג' יום ד' יום ה'
08:00    אלגברה לינארית 1ב (ש') חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1ב (ת') חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1ב (ש') מתמטיקה בדידה (ת')
09:00
10:00   תחביר למתחילים (ת')* חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1ב (ש') מבוא לבלשנות:
מבט פנורמי (ת')***
אלגברה לינארית 1ב (ת')
11:00
12:00 מתמטיקה בדידה (ש')   תחביר למתחילים (ש')*   תחביר למתחילים (ש')*
13:00
14:00   מבוא לבלשנות:
מבט פנורמי (ש')
אלגברה לינארית 1ב (ש')      
15:00  
16:00   הדרכה אישית**        
17:00 מתמטיקה בדידה (ש')
18:00   פונטיקה (ש')   פונטיקה (ש')
19:00  

*סטודנטים שאינם מעוניינים במסלול מזורז (הכולל את השיעור תחביר למתחילים בסמסטר הראשון ללימודים) יכולים לבחור במסלול הרגיל ולקחת את השיעור תחביר למתחילים בשנה ב'. המסלול הרגיל מחייב השתתפות בקורס "מבוא לבלשנות: בונים תיאוריה" בשנה א', סמסטר ב'.

**ההדרכה אינה נחשבת במניין השעות לתואר.

***סטודנטים שאינם מעוניינים להירשם לתרגיל בקורס "מבוא לבלשנות: מבט פנורמי" יכולים לבחור להירשם לקורס בחירה בהיקף של 2 ש"ס במקומו.

שנה א' סמסטר ב'

  יום א' יום ב' יום ג' יום ד' יום ה'
08:00    אלגברה לינארית 2ב (ש') חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ב (ת')   חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ב (ש')
09:00
10:00   תחביר מתקדמים (ת') תחביר מתקדמים (ש')  הדרכה אישית* אלגברה לינארית 2ב (ש')
11:00   אלגברה לינארית 2ב (ת')
12:00   פונולוגיה מתחילים (ש') חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ב (ש') פונולוגיה מתחילים (ש') תחביר מתקדמים (ש')
13:00
14:00      פונולוגיה מתחילים (ת')     
15:00 מבוא מורחב למדעי המחשב (ש')
16:00 מבוא מורחב למדעי המחשב (ש')       מבוא מורחב למדעי המחשב (ת')
17:00  
18:00          

*ההדרכה אינה נחשבת במניין השעות לתואר.

שנה ב' סמסטר א'

  יום א' יום ב' יום ג' יום ד' יום ה'
08:00       יסודות הסמנטיקה הפורמלית (ת')  
09:00
10:00 הסתברות
וסטטיסטיקה (ש')
יסודות הסמנטיקה
הפורמלית (ש')
בלשנות חישובית מתקדמים (ש') יסודות הסמנטיקה
הפורמלית (ש')
בלשנות חישובית מתקדמים (ש')
11:00
12:00

תוכנה 1 (ש')

     
13:00   הסתברות וסטטיסטיקה (ת') מבנה נתונים (ש') מבנה נתונים (ת')
14:00   בלשנות חישובית מתקדמים (ת')  
15:00  
16:00     תוכנה 1 (ת')    
17:00  
18:00
 
           

שנה ב' סמסטר ב'

  יום א' יום ב' יום ג' יום ד' יום ה'
08:00      
 
 
09:00
10:00       מודלים
חישוביים (ש')
 
11:00
12:00  אלגוריתמים (ש')      
13:00   מבנה מחשבים (ת')
14:00     מבנה
מחשבים (ש')
 מודלים חישוביים (ת')
15:00     פרויקט תוכנה
16:00
 
 
 
17:00  אלגוריתמים (ת')  
18:00          


 שנה ג' סמסטר א'

  יום א' יום ב' יום ג' יום ד' יום ה'
08:00          
09:00
10:00    
 

 
 
11:00
12:00   מודלים מתמטיים ומבנים בסמנטיקה (ש')       
13:00
14:00   סמינר עיבוד (ס')   סמינר עיבוד (ס')
15:00
16:00          
17:00
18:00          

שנה ג' סמסטר ב' 

  יום א' יום ב' יום ג' יום ד' יום ה'
08:00   פונולוגיה מתקדמים (ש')   פונולוגיה מתקדמים (ש')  
09:00 סדנה במדעי
המחשב 
10:00     פונולוגיה מתקדמים (ת')*  
11:00  
12:00      
 
 
13:00
14:00 מעבדה לסדנה
במדעי המחשב 
  מערכת הפעלה (ת') פונולוגיה מתקדמים (ת')*  
15:00  
16:00 מערכת הפעלה (ש')      
17:00  
18:00        

*ניתן לקחת את התרגיל בפונולוגיה מתקדמים בשני מועדים: ד' 10-12 או ד' 14-16.


​הסטודנטים ישתתפו ב-12 ש"ס בחירה במדעי המחשב וב-12 ש"ס בחירה, לרבות סמינר נוסף (ללא עבודה סמינריונית) בבלשנות.

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive